اخذ ایزو


همه چیز درباره اخذ ایزو از سری 9000

اﺳﺗﺎﻧدارد های ﺳری ٩٠٠٠  اﺳﺗﺎﻧدارد های ﻣدﯾرﯾﺗﯽ هستند ﮐه ﻣﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎ ﻧه ﻣدﯾرﯾت ﮐﯾﻔﯾت را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد به ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر اﺳﺗﺎﻧداردهای ﺳری اﯾزو ٩٠٠٠  اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺣﺻول ﻧﯾﺳت وﻟﯽ راهکارهای اﺟراﯾﯽ ﺑرای رﺳﯾدن به ﮐﯾﻔﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺟﺻوﻻت و رﺿﺎﯾت ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ارائه ﻣﯾﮑﻧد. اﺳﺗﺎﻧدارد های ﺳری ISO9000 ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑوده و در ﺗﻣﺎم بخشهای ﺻﻧﻌت و ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﺳت. از ﺑﯾن اﺳﺗﺎﻧداردهای ﺧﺎﻧواده ٩٠٠٠ تنها اﺳﺗﺎﻧدارد ISO 9001 دارای ﮔواهینامه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎﻧداردها ﻧﻘش راهنما را دارد.  اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺳری ٩٠٠٠ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٩٨٧ ﺗدوﯾن ﮔردﯾد. ﻻزم به ذﮐر اﺳت که ﻋدد ٩٠٠٠ ﺻرﻓﺎ" به اﯾن جهت به اﯾن ﺳری اﺳﺗﺎﻧدارد داده ﺷد که ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣدود٩٠٠٠  اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود اﯾن ﺳری اﺳﺗﺎﻧدارد ﺷﺎﻣل چهار اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﺑود: 

 ISO 9001اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎنهای طراح،ﺗوﻟﯾد و اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت و ﻧﺻب

 ISO 9002اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎنهای ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده و اراﺋﮫ دهنده ﺧدﻣﺎت و ﻧﺻب

 ISO 9003اﺳﺗﺎﻧدارد ﺗﺿﻣﯾن ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎنهای ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻧﻧده ISO 9004ﺧطوط راهنما ﺑرای بهبود ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت اھم ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺳری اﺳﺗﺎﻧداردھﺎیISO9000:2000  ﻧﺳﺑت به وﯾراﯾش ﻗﺑﻠﯽ ﻋﺑﺎرت ﺑود از:              

1|)  ﺣذف و ﺑﺎطل ﻧﻣودن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎیISO 9002 , ISO 9003  

2)  ﺣذف اﻟزاﻣﺎت ﻏﯾر ﺿروری 

3)  ﻣﺷﺗری ﮔراﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﻟزوم ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﺷﺗری در ﻣرﮐز ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ھﺎ

4)  ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮕرش از ﻣﺳﺗﻧدﺳﺎزی ﺻرف ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧد ﮔراﯾﯽ 

5)  ﺗﺎﮐﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﻧﻘش ﻣدﯾرﯾت ارﺷد 

6)  ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﺛر ﺑﺧﺷﯽ ﻓرآﯾﻧدھﺎ 

7) ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ISO 14001  



ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :



آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا